IT SDU News

กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

บุคลากร

หางานประจำ
หางานประจำ

Congratulation Award

การประชุมวิชาการระดับชาติ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

ด้านเทคนิกการสอน

การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะก่ารสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน การสอน ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล้งการเรียนรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองสรุปความรู้ของงานที่ได้รับมอบหมายแล้วนำเสนอผ่านสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม

อ.ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก

อ.ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก

กรรมการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

ด้านสื่อสารและนวัตกรรมการเรียนรู้

การใช้ e-Learning ระบบบริหารการเรียน Moodle ของมหาลัยเพือพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล

ความเป็นพลเมืองดิจิทัล(Digital Citizaenship) เป็นสิ่งสำคัญต่อทักษะแหล่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาลัยสวนดุสิต ได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ e-Learning โดยระบบบริหาร การเรียน Moodle ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง ของการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินกิจกรรมโดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลัก

ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์

ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง นำสื่อมวลชน และทีมวิจัย เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามมรอย โครงการพระราชดำริ

รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง นำสื่อมวลชน และทีมวิจัย เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามรอย โครงการพระราชดำริ ในโครงการวิจัย การท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริ "แม่ของแผ่นดิน มิ่งขวัญชาวไทย" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสันบสนุนการวิจัย(สกว.) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 เดินทางไปวัดพระธาตุพนม จ.นครพนม และบ้านภูโฮมสเตย์ จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู๋ของกลุ่มชน ชาวภูไท ร่วมทำ Workshop ย้อมไหมสีธรรมชาติ

รศ. ดร.พรรณี สวนเพลง

รศ. ดร.พรรณี สวนเพลง

อาจารย์ประจำหลักสูตร