การประชุมวิชาการระดับชาติ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
การใช้ e-Learning ระบบบริหารการเรียน Moodle ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล

ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เป็นสิ่งสำคัญต่อทักษะแหล่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ e-Learning โดยระบบบริหารการเรียน Moodle ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง ของการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินกิจกรรมโดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลัก
ผศ.ดร.ฐิติยา  เนตรวงษ์

ด้านเทคนิคการสอน
การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก การ นำการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน การสอน ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง สรุปความรู้ของงานที่ได้รับมอบหมายแล้วนำเสนอผ่านสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์  ภิรมย์นก

 

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

About the author: อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล

Leave a Reply

Your email address will not be published.