การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวสาร/ภาพกิจรรม

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ ณ 10 สิงหาคม 2561 ห้อง 11303 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า
2. อาจารย์ ดร. สมคิด สุทธิธารธวัช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3. อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ร่วมตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *