บุคลากร

%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%b2
ผศ. ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า
ประธานหลักสูตร
โทรศัพท์ 02-244-5630
เว็บไซต์ http://surasitsongma.sci.dusit.ac.th/
%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b5รศ. ดร.พรรณี สวนเพลง
กรรมการ
โทรศัพท์ 02-244-5972
%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b8อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล
กรรมการ
โทรศัพท์ 02-244-5630
เว็บไซต์ www.thinnagorn.sci.dusit.ac.th
https://ajgorn.wordpress.com

ผศ.เขมขนิษฐ์ แสนยะนันท์ธนะ
กรรมการ
โทรศัพท์ 02-244-5630
%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2อาจารย์ชูติวรรณ บุญอาชาทอง
กรรมการ
โทรศัพท์ 02-244-5630
%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%adอาจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก
อาจารย์ประจำหลักสูตร
โทรศัพท์ 02-244-5272, 5630
%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%90%e0%b8%b4ผศ. ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
โทรศัพท์ 02-244-5630

ผศ.ภูริพจน์ แก้วย่อง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
โทรศัพท์ 02-244-5630
ผลงานวิชาการ Google Scholar
%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%8a-%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99

อาจารย์อัฐเดช วรรณสิน
อาจารย์ประจำหลักสูตร
โทรศัพท์ 02-244-5630

%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4อาจารย์ ดร.เฟื่องฟ้า เป็นศิริ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
โทรศัพท์ 02-244-5630
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b9%83%e0%b8%aa

นางสาวสุขทิพย์ สุขใส
เลขานุการประจำหลักสูตร
โทรศัพท์ 02-244-5630