ประชุมทวนสอบคุณภาพข้อสอบปลายภาคเรียน 1/2561 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ฐิติยา ทินกร ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สุขทิพย์ สุระสิทธิ์

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการทวนสอบคุณภาพข้อสอบปลายภาคเรียน 1/2561 ร่วมกับ ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ อ.ทินกร ชุณหภัทรกุล และนางสาวสุขทิพย์ สุขใส เลขานุการหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกิจกรรมทวนข้อสอบปลายภาคเรียน จัดเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำเพื่อคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้องประชุมหลักสูตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *