ประชุมร่วมกับบริษัทเรื่องอบรมด้านคอมพิวเตอร์ และการรับเข้าฝึกงานต่อเนื่องของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (5 เม.ย. 62)

ข่าวสาร/ภาพกิจรรม ทั่วไป ทินกร สุระสิทธิ์

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า และอาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล ประชุมร่วมกับบริษัทเรื่องอบรมด้านคอมพิวเตอร์ และการรับเข้าฝึกงานต่อเนื่องของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมหลักสุตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *