ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 และทวนข้อสอบปลายภาคเรีนน 2/2561 ( 7 พ.ค. 62)

ข่าวสาร/ภาพกิจรรม ชูติวรรณ ฐิติยา ทินกร ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูริพจน์ สุขทิพย์ สุระสิทธิ์ อาจารย์

ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 และทวนข้อสอบปลายภาคเรียน 2/2561 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
1. อ.ทินกร ชุณหภัทรกุล
2. ผศ.ภูริพจน์ แก้วย่อง
3. อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง
4. ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
5. ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า
6. นางสาวสุขทิพย์ สุขใส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *