ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10(42)/2561

กิ่งกาญจน์ ข่าวสาร/ภาพกิจรรม ชูติวรรณ ฐิติยา ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูริพจน์ สุขทิพย์ สุระสิทธิ์

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานการประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10(42)/2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมหลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ อ.ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก อ.ภูริพจน์ แก้วย่อง อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง และนางสาวสุขทิพย์ สุขใส เป็นเลขานุการในการประชุม โดยมีวาระกาประชุมดังนี้

การะเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
          วาระที่ 1.1 เรื่อง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย
วาระที่ 1.2 เรื่อง แจ้งการส่งผลงานวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร
วาระที่ 1.3 เรื่อง แจ้งการได้รับเชิญอาจารย์ในหลักสูตรเป็นวิทยากร ในโครงการการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานและดำเนินธุรกิจแบบ E-Commerce
วาระที่ 1.4 เรื่อง การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วาระที่ 1.5 เรื่อง การจัดโครงการบูรณาการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ชุมชนไทยเวียง จังหวัดนครนายก
วาระที่ 1.6 เรื่อง การลาพักผ่อนประจำปีของบุคลากร (ต่างประเทศ)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
         รายงานการประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9(41)/2561 วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหลักสูตรฯ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
          วาระที่ 3.1 ติดตามสัญญาจ้างของบุคลากร
วาระที่ 3.2 กำหนดการสอบวิชาโครงการพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
วาระที่ 3.3 การทวนสอบข้อสอบปลายภาคเรียน 1/2561
วาระที่ 3.4 ข้อผิดพลาดจากการลงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (CHE QA)
วาระที่ 3.5 การกำกับดูแลนักศึกษาเพื่อสอบวัดความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษ TOEIC
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง นำเสนอเพื่อพิจารณา
          วาระที่ 4.1 การเสนอหัวข้อโครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทย์ ประจำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง การจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง รายรับรายจ่ายของหลักสูตร ฯ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง อื่น ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *