ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2561

กิ่งกาญจน์ ชูติวรรณ ฐิติยา ทินกร ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูริพจน์ สุขทิพย์ สุระสิทธิ์

ประธานหลักสูตร เพื่อถ่ายทอดนโยบายต่าง ๆ จากผู้บริหารสู่การปฏิบัติ ซึ่งปฏิบัติเป็นประจำในทุกๆ เดือน หลังจากเข้าประชุมในระดับคณะ และ/หรือ คณะกรรมการอื่นที่มีส่วนร่วม ซึ่งในเดือนนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมหลักสูตร อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอบคุณทีมงานคุณภาพ และน้องเลขาที่ช่วยกันทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *