ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของเอกชน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทำหนังสือเชิญ ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของเอกชน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเพชรรัตน์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *