ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิภาพการสอนในรายวิชาเทอม 2/59

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

นักศึกษาทุกคน Login เข้าระบบการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และทำการประเมินโดยใช้ Account เดียวกับระบบบริหารการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น http://eassessment.dusit.ac.th

คลิกเข้าสู่ระบบ

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

About the author: อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล

Leave a Reply

Your email address will not be published.