ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิภาพการสอนในรายวิชาเทอม 2/59

เผยแพร่Share on Facebook38Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

นักศึกษาทุกคน Login เข้าระบบการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และทำการประเมินโดยใช้ Account เดียวกับระบบบริหารการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น http://eassessment.dusit.ac.th

คลิกเข้าสู่ระบบ

เผยแพร่Share on Facebook38Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *