ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ผศ.วัชรากรณ์ เนตรหาญ และ ผศ.จุฑาวุฒิ จัทรามาลี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับหน่วยงานภายนอก

ผลงานอาจารย์

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ผศ.วัชรากรณ์ เนตรหาญ และ ผศ.จุฑาวุฒิ จัทรามาลี
บรรยายในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งและเป็นสากล ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
ในหัวข้อ.
– ครูไทย 4.0 กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
– การเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี
– การเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Tech-base

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *