พิธีมอบติ้งนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 10

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

พิธีมอบติ้งให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 58 ซึ่งเป็นนักศึกษาของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตรุ่นที่ 10 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 11303 อาคาร 11 โดยมี ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *