สอบแก้ตัวหัวข้อโปรเจค (3 พ.ค. 62)

ข่าวสาร/ภาพกิจรรม ชูติวรรณ ทินกร ภูริพจน์ สุระสิทธิ์ อาจารย์

สอบแก้ตัวหัวข้อโปรเจค สำหรับนักศึกที่สอบหัวข้อไม่ผ่าน โดยมีกรรมการคุมสอบ ดังนี้
1. ผศ.ดร. สุระสิทธิ์ ทรงม้า
2. ผศ. ภูริพจน์ แก้วย่อง
3. อ. ทินกร ชุนหภัทรกุล
4. อ. ชูติวรรณ บุญอาชาทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *