นักศึกษาปี 4 เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานโมบายแอปพลิเคชันสนับสนุนการท่องเที่ยวฯ ชุมชนไทยเวียง

ข่าวสาร/ภาพกิจรรม

ผศ.ภูริพจน์ แก้วย่อง และนายกิตตินันท์  จันทร์อำพล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานโมบายแอปพลิเคชันสนับสนุนการท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยาน ภายใต้โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *