นักศึกษาไอทีสวนดุสิต ปี4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 RSNC 2019

ข่าวสาร/ภาพกิจรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 (RSNC 2019) นายเนติธร พงษ์พันธ์ปัญญา และนายชัยพร เหลืองพิมพ์พันธุ์  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ซึ่ง นายชัยพร เหลืองพิมพ์พันธุ์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอภาคบรรยาย บทความวิจัยเรื่อง การสร้างชุดการเรียนรู้เครื่องหายจราจรผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *