เปิดรับนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ

ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ท่านพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในคณะ โรงเรียน วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษาของท่าน จำนวน 2 คน เพื่อรับทุนการศึกษาโครงการเทศน์มหาชาติฯ ทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยดำเนินการสรรหานักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ ดังนี้ 1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 2. เป็นนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 3. มีความประพฤติดีและมีคุณธรรมจริยธรรม 4. มีผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 (เกรดเฉลี่ยสะสม) โดยให้นักศึกษามาขอแบบฟอร์มที่ห้องหลักสูตร และยื่นแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ภายในเวลา 10.00 น. เท่านั้น และทางหลักสูตรจะมีการสัมภาษณ์นักศึกษาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องหลักสูตร 11303 […]

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ได้มอบสื่อการสอนให้กับหลักสูตร

ทางบริษัทได้ทำสื่อการเรียนการสอนให้อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

ขอเชิญเข้าพิธีมอบติ้งของนักศึกษาปีที่ 2

เรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านและนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 เข้าร่วมพิธีมอบติ้งให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยจะมีพอพิธีมอบในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยพิธีการมอบจะเริ่มเวลา 11.45 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11303  

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ Digital Economy พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยี

ทางหลักสูตรและอาจารย์อัฐเดช วรรณสิน ผศ.เขมขนิษฐ์ แสนยะนันท์ธนะ การจัดทำสัมมนาปฏิบัติการ Digital Economy พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับนักศึกษา การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้านโทรคมนาคมสารสนเทศและการสื่อสาร ในระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-17.30 น. ณ อาคาร 11 ห้อง 303 ปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถมาติดต่อหลักสูตรภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

นักศึกษาของหลักสูตรได้สอบได้ใบ Certificate ของ Microsoft และ MOS specialist

ทางหลักสูตร และอาจารย์อัฐเดช วรรณสิน ได้มีการผลักดันให้นักศึกษาของหลักสูตรสอบ Microsoft และ MOS specialist เพื่อให้ได้ใบ  Certificate  เพื่อเป็นครื่องพิสูจน์สำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาไปสมัครงาน ว่านักศึกษาของทางหลักสูตรมีความเป็นมืออาชีพ ทั้งในด้านความรู้ และความสามารถ ในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ของไมโครซอฟท์ ในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการ  ยอมรับ จากองค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เป็นหน่วยงานอิสระ ก่อตั้งโดยกระทรวงการคลัง และให้ธนาคารออมสินบริหารจัดการ มีหน้าที่สนับสนุนสินเชื่อและเทคนิควิชาการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดในเอกสารแนบ : https://drive.google.com/file/d/0B4FKuONnGXkKWkhYN3dDREJHNG8/view?usp=sharing

ประกาศด่วน : ติดตามนักศึกษาที่มียอดค้างชำระค่าหน่วยกิต

ทางกองคลังได้ดำเนินการตรวจสอบยอดค้างชำระค่าหน่วยกิตของนักศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ปรากฎว่ามี นักศึกษาตกค้าง นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และนักศึกษาทั่วไป ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ยังมียอดค้างชำระอยู่ ไฟล์ชื่อสามารถดูได้ตามลิ้งค์ (https://drive.google.com/file/d/0B4FKuONnGXkKbTkyWGpqUHkydkk/view?usp=sharing) และนักศึกษาควรชำระค่าเทอมที่ติดค้างไว้ เพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนในเทอมต่อไปได้