สอบแก้ตัวหัวข้อโปรเจค (3 พ.ค. 62)

สอบแก้ตัวหัวข้อโปรเจค สำหรับนักศึกที่สอบหัวข้อไม่ผ่าน โดยมีกรรมการคุมสอบ ดังนี้ 1. ผศ.ดร. สุระสิทธิ์ ทรงม้า 2. ผศ. ภูริพจน์ แก้วย่อง 3. อ. ทินกร ชุนหภัทรกุล 4. อ. ชูติวรรณ บุญอาชาทอง

Continue Reading

ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 และทวนข้อสอบปลายภาคเรีนน 2/2561 ( 7 พ.ค. 62)

ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 และทวนข้อสอบปลายภาคเรียน 2/2561 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 1. อ.ทินกร ชุณหภัทรกุล 2. ผศ.ภูริพจน์ แก้วย่อง 3. อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง 4. ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ 5. ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า 6. นางสาวสุขทิพย์ สุขใส

Continue Reading

ประชุมร่วมกับบริษัทเรื่องอบรมด้านคอมพิวเตอร์ และการรับเข้าฝึกงานต่อเนื่องของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (5 เม.ย. 62)

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า และอาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล ประชุมร่วมกับบริษัทเรื่องอบรมด้านคอมพิวเตอร์ และการรับเข้าฝึกงานต่อเนื่องของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมหลักสุตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

Continue Reading

ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนทศ ประจำเดือนมีนาคม 2562 และทวนข้อสอบปลายภาคเรียน 2/2561 (26 มี.ค. 62)

ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนทศ ประจำเดือนมีนาคม 2562 และทวนข้อสอบปลายภาคเรียน 2/2561 วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ภารกิจสำหรับนักศึกษาทุกคน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 1. อ.ทินกร ชุณหภัทรกุล 2. ผศ.ภูริพจน์ แก้วย่อง 3. อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง 4. ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ 5. ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า 6. นางสาวสุขทิพย์ สุขใส

Continue Reading

ประชุมนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 59 เรื่องการจัดเตรียมงานสำหรับจัดสอบหัวข้อพิเศษ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ Cert IC3 (26 มี.ค. 62)

ประชุมนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 58 เรื่องการจัดเตรียมงานสำหรับจัดสอบหัวข้อพิเศษ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ Cert IC3

Continue Reading

วิทยากรสอนโปรแกรม CodeMonkey หัวข้อ Loop Land โครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 (20 มี.ค. 62)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 1 : Mighty world เพราะความรู้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในห้องเรียน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม Loop Land เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการ และซักถามถึงสิ่งที่นักเรียนเคยสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวแทนในการให้ความรู้กับเด็กๆ  วันที่ 20 มีนาคม 2562

Continue Reading

วิทยากรสอนโปรแกรม CodeMonkey หัวข้อ Logic unplugged โครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 (18 มี.ค. 62)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 1 : Mighty world เพราะความรู้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในห้องเรียน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม Logic unplugged เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการ และซักถามถึงสิ่งที่นักเรียนเคยสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวแทนในการให้ความรู้กับเด็กๆ วันที่ 18 มีนาคม 2562

Continue Reading

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมการพัฒนา Mobile Application ด้วยโปรแกรม IOnic (8มี.ค.62)

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมการพัฒนา Mobile Application ด้วยโปรแกรม IOnic ระหว่าง 8-9 มีนาคม 2562

Continue Reading

ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562 (28ก.พ.62)

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ในระดับหลักสูตร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน

Continue Reading

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เข้าร่วมวิพากษ์ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุระสิทธิ์ ทรงม้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา เข้าร่วมวิพากษ์ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Continue Reading