คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ 2 ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมนำเสนองาน  ประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน” Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society 26 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

คณาจารย์หลักสูตร สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอทุนการศึกษาในระดับคณะ

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอทุนการศึกษาในระดับคณะ (ทุนเรียนดี ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนจิตอาสา) วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00-11.30 น.

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ผศ.วัชรากรณ์ เนตรหาญ และ ผศ.จุฑาวุฒิ จัทรามาลี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับหน่วยงานภายนอก

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ผศ.วัชรากรณ์ เนตรหาญ และ ผศ.จุฑาวุฒิ จัทรามาลี บรรยายในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งและเป็นสากล ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง ในหัวข้อ. – ครูไทย 4.0 กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 – การเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี – การเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Tech-base

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้แล้วตามช่องทางนี้

๒. นักศึกษา สามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ที่ http://regis.dusit.ac.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ ๒.๑ นักศึกษารหัส ๕๙ สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ๒.๒ นักศึกษารหัส ๕๘ สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ๒.๓ นักศึกษารหัส ๕๗ สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ๒.๔ นักศึกษารหัส ๕๖ สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ๒.๕ นักศึกษารหัส ๕๕ ลงไป สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ทั้งนี้หากนักศึกษามีความจำเป็นต้องการข้อมูลผลการเรียน รายงานผลการลงทะเบียน หรือเอกสารสำคัญต่างๆ สามารถติดต่อขอเอกสารดังกล่าวได้ที่ […]

ประกาศตารางสอบ สำหรับนักศึกษาขาดสอบ 1/59 (AEC) 2/59 (เดิม)

4 มกราคม 2560 ประกาศตารางสอบสำหรับนักศึกษาขาดสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/255 (AEC) ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ระบบเดิม) ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://regis.dusit.ac.th สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2244 5174

เชิญร่วมงาน (ฟรี) Digital Startup

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพูดคุยเปิดเส้นทางสู่ Startup วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ห้องเบญจสิริ แกรนด์บอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ลงทะเบียนข่าวร่วมงานฟรี  รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.zipeventapp.com/e/Digital-Startup

การสัมภาษณ์มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2559 เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 [Best_Wordpress_Gallery id=”9″ gal_title=”fund1″]

เปิดรับทุนการศึกษา (ด่วน)

หลักสูตรเปิดรับทุนการศึกษา หลายประเภท (ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนเรียนดี ทุนจิตอาสา) โดยให้มาสมัครที่เลขานุการหลักสูตร (กรอกแบบฟอร์ม) ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และจะมีการนัดสัมภาษณ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2559  เวลา 11.00 น.  เป็นต้นไป ดาว์นโหลดแบบ