ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ปีการศึกษา 1/2549 ดร.พรรณี สวนเพลง ประธานหลักสูตร
อ.สุธา เหลือลมัย กรรมการ
อ.กาญจนา เผือกคง กรรมการ
อ.ภูริพจน์ แก้วย่อง กรรมการ
อ.บุญญลักษม์ ตานานจิตร กรรมการและเลขานุการ
ปีการศึกษา 2/2549
ปีการศึกษา 1/2550
ปีการศึกษา 2/2550
ปีการศึกษา 1/2551
อ.ภูริพจน์ แก้วย่อง ประธานหลักสูตร
อ.กาญจนา เผือกคง กรรมการ
อ.สุธา เหลือลมัย กรรมการ
อ.เอื้ออารี จันทร์ทร กรรมการ
อ.บุญญลักษม์ ตานานจิตร กรรมการและเลขานุการ
ปีการศึกษา 2/2551
ปีการศึกษา 1/2552
ปีการศึกษา 2/2552
ปีการศึกษา 1/2553
ปีการศึกษา 2/2553
อ.เขมขษิษฐ์ แสนยะนันท์ธนะ ประธานหลักสูตร
อ.กาญจนา เผือกคง กรรมการ
อ.สุระสิทธิ์ ทรงม้า กรรมการ
อ.อัฐเดช วรรณสิน กรรมการ
อ.กิ่งกาญจน์ ทองงอก กรรมการและเลขานุการ
ปีการศึกษา 1/2554
ปีการศึกษา 2/2554
ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ประธานหลักสูตร
อ.กาญจนา เผือกคง กรรมการ
อ.สุระสิทธิ์ ทรงม้า กรรมการ
อ.อัฐเดช วรรณสิน กรรมการ
อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง กรรมการและเลขานุการ
ปีการศึกษา 1/2555
ปีการศึกษา 2/2555
ปีการศึกษา 1/2556
ปีการศึกษา 2/2556
ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ประธานหลักสูตร
อ.สุระสิทธิ์ ทรงม้า กรรมการ
อ.อัฐเดช วรรณสิน กรรมการ
อ.กิ่งกาญจน์ ทองงอก กรรมการ
อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง กรรมการและเลขานุการ
ปีการศึกษา 1/2557
ปีการศึกษา 2/2557
ปีการศึกษา 1/2558
อ.อัฐเดช วรรณสิน กรรมการ ประธานหลักสูตร
อ.สุระสิทธิ์ ทรงม้า กรรมการ
ปีการศึกษา 2/2558
ปีการศึกษา 1/2559
ปีการศึกษา ปัจจุบัน
ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานหลักสูตร
อ. ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก กรรมการ
อ. ทินกร  ชุณหภัทรกุล กรรมการ
อ. วัชรากรณ์  เนตรหาญ กรรมการ
ดร. ศัชชญาส์  ดวงจันทร์ กรรมการและเลขานุการ