การประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบ 9 เดือน ปีการศึกษา 2562

เพื่อให้การดำเนินงานด้านประเมินคุณภาพการศึกษา ของหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุดคณาจารย์หลักสูตร ฯ จึงประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9เดือน ปีการศึกษา 2562 ผ่านการประชุมแบบออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft Teams) ในพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 และทวนข้อสอบปลายภาคเรีนน 2/2561 ( 7 พ.ค. 62)

ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 และทวนข้อสอบปลายภาคเรียน 2/2561 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
1. อ.ทินกร ชุณหภัทรกุล
2. ผศ.ภูริพจน์ แก้วย่อง
3. อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง
4. ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
5. ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า
6. นางสาวสุขทิพย์ สุขใส

ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนทศ ประจำเดือนมีนาคม 2562 และทวนข้อสอบปลายภาคเรียน 2/2561 (26 มี.ค. 62)

ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนทศ ประจำเดือนมีนาคม 2562 และทวนข้อสอบปลายภาคเรียน 2/2561 วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ภารกิจสำหรับนักศึกษาทุกคน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
1. อ.ทินกร ชุณหภัทรกุล
2. ผศ.ภูริพจน์ แก้วย่อง
3. อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง
4. ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
5. ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า
6. นางสาวสุขทิพย์ สุขใส

ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562 (28ก.พ.62)

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ในระดับหลักสูตร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน

ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10(42)/2561

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานการประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10(42)/2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมหลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ อ.ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก อ.ภูริพจน์ แก้วย่อง อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง และนางสาวสุขทิพย์ สุขใส เป็นเลขานุการในการประชุม โดยมีวาระกาประชุมดังนี้

การะเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
          วาระที่ 1.1 เรื่อง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย
วาระที่ 1.2 เรื่อง แจ้งการส่งผลงานวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร
วาระที่ 1.3 เรื่อง แจ้งการได้รับเชิญอาจารย์ในหลักสูตรเป็นวิทยากร ในโครงการการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานและดำเนินธุรกิจแบบ E-Commerce
วาระที่ 1.4 เรื่อง การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วาระที่ 1.5 เรื่อง การจัดโครงการบูรณาการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ชุมชนไทยเวียง จังหวัดนครนายก
วาระที่ 1.6 เรื่อง การลาพักผ่อนประจำปีของบุคลากร (ต่างประเทศ)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
         รายงานการประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9(41)/2561 วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหลักสูตรฯ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
          วาระที่ 3.1 ติดตามสัญญาจ้างของบุคลากร
วาระที่ 3.2 กำหนดการสอบวิชาโครงการพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
วาระที่ 3.3 การทวนสอบข้อสอบปลายภาคเรียน 1/2561
วาระที่ 3.4 ข้อผิดพลาดจากการลงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (CHE QA)
วาระที่ 3.5 การกำกับดูแลนักศึกษาเพื่อสอบวัดความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษ TOEIC
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง นำเสนอเพื่อพิจารณา
          วาระที่ 4.1 การเสนอหัวข้อโครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทย์ ประจำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง การจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง รายรับรายจ่ายของหลักสูตร ฯ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง อื่น ๆ

ประชุมทวนสอบคุณภาพข้อสอบปลายภาคเรียน 1/2561 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการทวนสอบคุณภาพข้อสอบปลายภาคเรียน 1/2561 ร่วมกับ ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ อ.ทินกร ชุณหภัทรกุล และนางสาวสุขทิพย์ สุขใส เลขานุการหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกิจกรรมทวนข้อสอบปลายภาคเรียน จัดเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำเพื่อคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้องประชุมหลักสูตร

ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2561

ประธานหลักสูตร เพื่อถ่ายทอดนโยบายต่าง ๆ จากผู้บริหารสู่การปฏิบัติ ซึ่งปฏิบัติเป็นประจำในทุกๆ เดือน หลังจากเข้าประชุมในระดับคณะ และ/หรือ คณะกรรมการอื่นที่มีส่วนร่วม ซึ่งในเดือนนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมหลักสูตร อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอบคุณทีมงานคุณภาพ และน้องเลขาที่ช่วยกันทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี