อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เข้าร่วมนำเสนองาน  
ประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน”
Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society
26 พฤศจิกายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

คณาจารย์หลักสูตร สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอทุนการศึกษาในระดับคณะ

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอทุนการศึกษาในระดับคณะ
(ทุนเรียนดี ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนจิตอาสา)

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00-11.30 น.

โครงการการเสริมสร้างทักษะเชิงลึกด้านงานมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ดิจิทัล

โดยอาจารย์ชูติวรรณ บุญอาชาทอง เป็นหัวหน้าโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ เว็บไซต์ให้บริการดาวน์โหลดภาพอาหารไทย

เข้าชมเว็บไซต์

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ผศ.วัชรากรณ์ เนตรหาญ และ ผศ.จุฑาวุฒิ จัทรามาลี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับหน่วยงานภายนอก

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ผศ.วัชรากรณ์ เนตรหาญ และ ผศ.จุฑาวุฒิ จัทรามาลี
บรรยายในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งและเป็นสากล ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
ในหัวข้อ.
– ครูไทย 4.0 กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
– การเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี
– การเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Tech-base

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศัชชญาส์ ดวงจันทร์ ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม 1st NcVET

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ศัชชญาส์  ดวงจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ National Conference on Vocational Education Innovation and Technology :1st NcVET ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี

รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง นำสื่อมวลชน และทีมวิจัย เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามรอย โครงการพระราชดำริ

รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง นำสื่อมวลชน และทีมวิจัย เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามรอย โครงการพระราชดำริ

รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง นำสื่อมวลชน และทีมวิจัย เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามรอย โครงการพระราชดำริ    ในโครงการวิจัย การท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริ “แม่ของแผ่นดิน มิ่งขวัญชาวไทย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 เดินทางไปวัดพระธาตุพนม จ.นครพนม และบ้านภูโฮมสเตย์ จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชน    ชาวภูไท ร่วมทำ Workshop ย้อมไหมสีธรรมชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
การใช้ e-Learning ระบบบริหารการเรียน Moodle ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล

ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เป็นสิ่งสำคัญต่อทักษะแหล่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ e-Learning โดยระบบบริหารการเรียน Moodle ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง ของการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินกิจกรรมโดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลัก
ผศ.ดร.ฐิติยา  เนตรวงษ์

ด้านเทคนิคการสอน
การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก การ นำการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน การสอน ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง สรุปความรู้ของงานที่ได้รับมอบหมายแล้วนำเสนอผ่านสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์  ภิรมย์นก