การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบแข่งขันผลสัมฤทธิ์กลุ่ม ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

STAD and Peer Assist Learning Management Technique for Motivating Students in Learning

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้สัมภาษณ์รายการ “ฮาร์ดคอร์ข่าว”

วันที่ 4 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้สัมภาษณ์ “รายการฮาร์ดคอร์ข่าว” ในประเด็นเรื่อง “แนวโน้มภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับมือในปี 2561” ร่วมกับ คุณปริยา เนตรวิเชียร ผู้ดำเนินรายการฮาร์ดคอร์ข่าว สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ขอบคุณภาพข่าวจาก : http://www.dusit.ac.th/2018/389661.html  

อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมนำเสนองาน  ประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน” Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society 26 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

คณาจารย์หลักสูตร สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอทุนการศึกษาในระดับคณะ

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอทุนการศึกษาในระดับคณะ (ทุนเรียนดี ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนจิตอาสา) วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00-11.30 น.

โครงการการเสริมสร้างทักษะเชิงลึกด้านงานมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ดิจิทัล

โดยอาจารย์ชูติวรรณ บุญอาชาทอง เป็นหัวหน้าโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการ เว็บไซต์ให้บริการดาวน์โหลดภาพอาหารไทย เข้าชมเว็บไซต์

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ผศ.วัชรากรณ์ เนตรหาญ และ ผศ.จุฑาวุฒิ จัทรามาลี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับหน่วยงานภายนอก

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ผศ.วัชรากรณ์ เนตรหาญ และ ผศ.จุฑาวุฒิ จัทรามาลี บรรยายในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งและเป็นสากล ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง ในหัวข้อ. – ครูไทย 4.0 กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 – การเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี – การเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Tech-base

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศัชชญาส์ ดวงจันทร์ ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม 1st NcVET

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ศัชชญาส์  ดวงจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ National Conference on Vocational Education Innovation and Technology :1st NcVET ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี

รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง นำสื่อมวลชน และทีมวิจัย เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามรอย โครงการพระราชดำริ

รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง นำสื่อมวลชน และทีมวิจัย เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามรอย โครงการพระราชดำริ    ในโครงการวิจัย การท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริ “แม่ของแผ่นดิน มิ่งขวัญชาวไทย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 เดินทางไปวัดพระธาตุพนม จ.นครพนม และบ้านภูโฮมสเตย์ จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชน    ชาวภูไท ร่วมทำ Workshop ย้อมไหมสีธรรมชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ การใช้ e-Learning ระบบบริหารการเรียน Moodle ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เป็นสิ่งสำคัญต่อทักษะแหล่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ e-Learning โดยระบบบริหารการเรียน Moodle ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง ของการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินกิจกรรมโดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ผศ.ดร.ฐิติยา  เนตรวงษ์ ด้านเทคนิคการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ นำการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน การสอน ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง สรุปความรู้ของงานที่ได้รับมอบหมายแล้วนำเสนอผ่านสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์  ภิรมย์นก