คณาจารย์หลักสูตร สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอทุนการศึกษาในระดับคณะ

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอทุนการศึกษาในระดับคณะ (ทุนเรียนดี ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนจิตอาสา) วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00-11.30 น.

Continue Reading