การประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบ 9 เดือน ปีการศึกษา 2562

เพื่อให้การดำเนินงานด้านประเมินคุณภาพการศึกษา ของหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุดคณาจารย์หลักสูตร ฯ จึงประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9เดือน ปีการศึกษา 2562 ผ่านการประชุมแบบออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft Teams) ในพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.

Continue Reading

ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562 (28ก.พ.62)

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ในระดับหลักสูตร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน

Continue Reading

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ IT Forum #5

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมนิทรรศการความก้าวหน้าในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปี ๒๕๖๒ (IT Forum #5) และ กิจกรรมเสวนาเทคโนโลยีในอนาคตเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลงานโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๙- ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น ๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในงานมีการแสดงผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่ศึกษาค้นคว้าร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตรเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อสุขภาพและคนพิการ อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง และ เทคโนโลยีเสมือนจริง และ Smart city และ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อนำประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน เว็บไซต์ของงานสัมมนา: รายละเอียดโครงการ

Continue Reading

ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10(42)/2561

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานการประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10(42)/2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมหลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ อ.ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก อ.ภูริพจน์ แก้วย่อง อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง และนางสาวสุขทิพย์ สุขใส เป็นเลขานุการในการประชุม โดยมีวาระกาประชุมดังนี้ การะเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ           วาระที่ 1.1 เรื่อง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย วาระที่ 1.2 เรื่อง แจ้งการส่งผลงานวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร วาระที่ 1.3 เรื่อง แจ้งการได้รับเชิญอาจารย์ในหลักสูตรเป็นวิทยากร ในโครงการการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานและดำเนินธุรกิจแบบ E-Commerce วาระที่ 1.4 เรื่อง การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วาระที่ […]

Continue Reading

บรรยากาศการสอบป้องกันโครงการพิเศษ ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 1/2561

ห้องที่ 1 : วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ประธานกรรมการสอบ ผศ. ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า กรรมการสอบ : ผศ.วัชรากรณ์ เนตรหาญ , ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก และอาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล ห้องที่ 2 : วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ประธานกรรมการสอบ ผศ. ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ กรรมการสอบ : อาจารย์ชูติวรรณ บุญอาชาทอง , อาจารย์ภูริพจน์ แก้วย่อง และอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก

Continue Reading

ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2561

ประธานหลักสูตร เพื่อถ่ายทอดนโยบายต่าง ๆ จากผู้บริหารสู่การปฏิบัติ ซึ่งปฏิบัติเป็นประจำในทุกๆ เดือน หลังจากเข้าประชุมในระดับคณะ และ/หรือ คณะกรรมการอื่นที่มีส่วนร่วม ซึ่งในเดือนนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมหลักสูตร อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอบคุณทีมงานคุณภาพ และน้องเลขาที่ช่วยกันทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Continue Reading