คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทค ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทค ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ศึกษาตัวอย่างการพัฒนาผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ในภาคส่วนต่างๆ หนุนการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ ด้านเกษตรและอาหาร ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ด้านสุขภาพและการแพทย์ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต และความก้าวหน้าของงานวิจัยระดับประเทศในปัจจุบัน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ของนักศึกษานอกชั้นเรียน

บริษัท DTC Internetworking Co., Ltd.ร่วมหาลือการสร้างความร่วมมือระหว่างหลักสูตร และสถานประกอบการ

เนื่องจากในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในภาคการศึกษาที่ผ่านมานักศึกษาของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าฝึกประสบการณ์ ที่บริษัท DTC Internetworking Co., Ltd. และอาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล ได้ไปนิเทศการฝึกประสบการณ์จึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ คุณบุญชัย อนุสรณ์พงศ์ (Managing Director) ทั้งนี้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัท DTCi Co., Ltd. โดย ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า(ประธานหลักสูตร) อ.ทินกร ชุณหภัทรกุล คุณบุญชัย อนุสรณ์พงศ์ และคุณกิติพงศ์ อนุสรณ์พงศ์ (Business Development Director) ร่วมหาลือการสร้างความร่วมมือระหว่างหลักสูตร และสถานประกอบการ

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ ณ 10 สิงหาคม 2561 ห้อง 11303 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า
2. อาจารย์ ดร. สมคิด สุทธิธารธวัช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3. อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ร่วมตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้สัมภาษณ์รายการ “ฮาร์ดคอร์ข่าว”

วันที่ 4 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้สัมภาษณ์ “รายการฮาร์ดคอร์ข่าว” ในประเด็นเรื่อง “แนวโน้มภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับมือในปี 2561” ร่วมกับ คุณปริยา เนตรวิเชียร ผู้ดำเนินรายการฮาร์ดคอร์ข่าว สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

ขอบคุณภาพข่าวจาก :

http://www.dusit.ac.th/2018/389661.html

 

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ ITC 2017

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ทั้งนี้คณาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ดร.ศัชชญาส์ ดวงจันทร์ อาจารย์ชูติวรรณ บุญอาชาทอง อาจารย์ภูริพจน์ แก้วย่อง ผศ.วัชรากรณ์ เนตรหาญ อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมส่งบทความวิจัยในภาคบรรยาย และโปสเตอร์ ซึ่ง ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ดร.ศัชชญาส์ ดวงจันทร์ ร่วมเป็นประธานกรรมตัดสินการบรรยายบทความวิจัยผลงานของอาจารย์ชูติวรรณ บุญอาชาทองและนักศึกษา เรื่อง “ระบบจำลองตรวจจับแก๊สรั่ว” ได้รับรางวัลโปสเตอร์ รองชนะเลิศอันดับสอง

คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ 2 ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เข้าร่วมนำเสนองาน  
ประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน”
Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society
26 พฤศจิกายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

คณาจารย์หลักสูตร สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอทุนการศึกษาในระดับคณะ

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอทุนการศึกษาในระดับคณะ
(ทุนเรียนดี ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนจิตอาสา)

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00-11.30 น.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพของครูผู้สอน วิทยากร และนักศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพของครูผู้สอน วิทยากร และนักศึกษา ในหัวข้อ “อินโฟกราฟิก” ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดโครงการ โดยคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรม

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560