ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เข้าร่วมวิพากษ์ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุระสิทธิ์ ทรงม้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา เข้าร่วมวิพากษ์ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ IT Forum #5

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมนิทรรศการความก้าวหน้าในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปี ๒๕๖๒ (IT Forum #5) และ กิจกรรมเสวนาเทคโนโลยีในอนาคตเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลงานโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๙- ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น ๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในงานมีการแสดงผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่ศึกษาค้นคว้าร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตรเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อสุขภาพและคนพิการ อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง และ เทคโนโลยีเสมือนจริง และ Smart city และ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อนำประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน

เว็บไซต์ของงานสัมมนา: รายละเอียดโครงการ

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ให้บริการวิชาการ ณ จังหวัดนครนายก

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า, ผศ.วัชรากรณ์ เนตรหาญ, อาจารย์ภูริพจน์ แก้วย่อง, อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล และ อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรม จ.นครนายก ให้บริการวิชาการในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และการดำเนินธุรกิจ e-Commerce” ภายใต้โครงการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเกษตรอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกนกวรรณใหญ่ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ให้กับผู้ประกอบการ โดยมี นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาครั้งนี้

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher) หัวข้อ ดิจิทัล คิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน ณ ศูนย์กำแพงเพชร โครงการ รมป.2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Super Teacher โดยบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อบรม ณ ศูนย์กำแพงเพชร วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ห้อง 14503 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวิทยากรประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาวุฒิ  จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์  ทรงม้า ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากรณ์ เนตรหาญ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ เป็นวิทยากร บรรยายและจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ดิจิทัล คิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom)

ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของเอกชน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทำหนังสือเชิญ ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของเอกชน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเพชรรัตน์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม Suan Dusit Tourism Run 2018 : วิ่งรอบรั้ว  ทัวร์รอบเมือง ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า นำทีมนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม Suan Dusit Tourism Run 2018 :  วิ่งรอบรั้ว  ทัวร์รอบเมือง ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาพา เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
เพิ่มเติม ..http://www.dusit.ac.th/2018/540481.html

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันทวนสอบ มคอ.3-4 รายวิชาภาคเรียนที่ 2/2561

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการทวนสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 สำหรับรายวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นำโดย ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า อาจาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล อาจารย์ชูติวรรณ บุญอาชาทอง และนางสาวสุขทิพย์ สุขใส ร่วมเป็นเลขานุการการทวนสอบ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher) ณ ศูนย์อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Super Teacher โดยบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการอบรมครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ รมป. อุบลราชธานี จัดขึ้นในหัวข้อ ดิจิทัล คิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom) อาจารย์ภูริพจน์ แก้วย่อง และอาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายและจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ดิจิทัล คิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom) กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ให้กับเด็กปฐมวัย สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยเกิดความสนุก และเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อหน่าย สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสามารถพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพได้เพื่อรองรับการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เข้าสู่พลเมืองยุคดิจิทัล

ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher) ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ดิจิทัล คิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom) ณ ศูนย์ยะลา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Super Teacher โดยบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการอบรมครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ยะลา จัดขึ้นในหัวข้อ ดิจิทัล คิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายณัฐพล แย้มฉิม ผู้อำนวยการศูนย์ยะลา โครงการ รมป.2 เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาวุฒิ  จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์  ทรงม้า ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร บรรยายและจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ดิจิทัล คิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom) กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ให้กับเด็กปฐมวัย สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยเกิดความสนุก และเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อหน่าย สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสามารถพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพได้เพื่อรองรับการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เข้าสู่พลเมืองยุคดิจิทัล โดยกิจกรรมในการอบรมประกอบด้วย

           กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Skills) ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมอง
กิจกรรมที่ 2 การเขียนโค้ดสร้างเสียงเพลงตามจินตนาการ เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักสังเกต สามารถออกเสียงตามทำนองเพลงและฝึกทักษะการใช้ภาษา
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกลุ่ม ทักษะดิจิทัลที่ 1 ถึง ทักษะดิจิทัลที่ 6

ซึ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา รวม 97 คน จัดขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำหรับโครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Super Teacher มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาล และบุคลากร ทางการศึกษา ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวทางของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC)  และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยยึดหลักการการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และสามารถนำกระบวนการที่เกิดจากการอบรมไปใช้ในชั้นเรียนได้จริง สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนางาน ตระหนักรู้ถึงผลกระทบของสื่อเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อเด็กปฐมวัย และนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

ข่าว By พศิน อินทา / In ภาพกิจกรรม / 

เพิ่มเติม http://www.dusit.ac.th/2018/537857.html

ประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10(42)/2561

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานการประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10(42)/2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมหลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ อ.ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก อ.ภูริพจน์ แก้วย่อง อ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง และนางสาวสุขทิพย์ สุขใส เป็นเลขานุการในการประชุม โดยมีวาระกาประชุมดังนี้

การะเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
          วาระที่ 1.1 เรื่อง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย
วาระที่ 1.2 เรื่อง แจ้งการส่งผลงานวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร
วาระที่ 1.3 เรื่อง แจ้งการได้รับเชิญอาจารย์ในหลักสูตรเป็นวิทยากร ในโครงการการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานและดำเนินธุรกิจแบบ E-Commerce
วาระที่ 1.4 เรื่อง การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วาระที่ 1.5 เรื่อง การจัดโครงการบูรณาการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ชุมชนไทยเวียง จังหวัดนครนายก
วาระที่ 1.6 เรื่อง การลาพักผ่อนประจำปีของบุคลากร (ต่างประเทศ)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
         รายงานการประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9(41)/2561 วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหลักสูตรฯ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
          วาระที่ 3.1 ติดตามสัญญาจ้างของบุคลากร
วาระที่ 3.2 กำหนดการสอบวิชาโครงการพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
วาระที่ 3.3 การทวนสอบข้อสอบปลายภาคเรียน 1/2561
วาระที่ 3.4 ข้อผิดพลาดจากการลงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (CHE QA)
วาระที่ 3.5 การกำกับดูแลนักศึกษาเพื่อสอบวัดความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษ TOEIC
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง นำเสนอเพื่อพิจารณา
          วาระที่ 4.1 การเสนอหัวข้อโครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทย์ ประจำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง การจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง รายรับรายจ่ายของหลักสูตร ฯ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง อื่น ๆ