งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 8 รหัส 56

งานปัจฉิมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์

Continue Reading

พิธีมอบติ้งนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 10

พิธีมอบติ้งให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 58 ซึ่งเป็นนักศึกษาของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตรุ่นที่ 10 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 11303 อาคาร 11 โดยมี ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในพิธี

Continue Reading