การประชุมวิชาการระดับชาติ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ การใช้ e-Learning ระบบบริหารการเรียน Moodle ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เป็นสิ่งสำคัญต่อทักษะแหล่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ e-Learning โดยระบบบริหารการเรียน Moodle ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง ของการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินกิจกรรมโดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ผศ.ดร.ฐิติยา  เนตรวงษ์ ด้านเทคนิคการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ นำการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน การสอน ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง สรุปความรู้ของงานที่ได้รับมอบหมายแล้วนำเสนอผ่านสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์  ภิรมย์นก  

Continue Reading