โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารหลักสูตร

  1. งานด้านบริหารหลักสูตร
  2. งานด้านวิชาการ
  3. งานด้านกิจการนักศึกษา
  4. งานด้านวิจัย/นวัตกรรม
  5. งานด้านประกันคุณภาพ
  6. งานเลขานุการหลักสูตร