เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อภาษาไทย     วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
    วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อภาษาอังกฤษ     Bachelor of Science (Information Technology)
    B.Sc. (Information Technology)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่อยกิตแต่ละหมวดวิชา และกลุ่มวิชาดังนี้
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิจ
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 93 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
12 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
48 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเลือก
3 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin