คณาจารย์หลักสูตร สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอทุนการศึกษาในระดับคณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร/ภาพกิจรรม ผลงานอาจารย์ สิทธิประโยชน์ของนักศึกษา

คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอทุนการศึกษาในระดับคณะ
(ทุนเรียนดี ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนจิตอาสา)

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00-11.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *