การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบแข่งขันผลสัมฤทธิ์กลุ่ม ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

ผลงานวิชาการ ผลงานอาจารย์

STAD and Peer Assist Learning Management Technique for Motivating Students in Learning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *