บริการ

face_it เฟซบุ๊คหลักสูตร
eoffice-logo ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
eportfolio ระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
http://personal.dusit.ac.th/new_ver/login.php ระบบบุคลากร
iregis ระบบบริหารการศึกษา
sdumail ระบบอีเมลมหาวิยาลัย

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย