หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2562โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563

Continue Reading

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ ณ 10 สิงหาคม 2561 ห้อง 11303 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า 2. อาจารย์ ดร. สมคิด สุทธิธารธวัช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 3. อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

Continue Reading