นักศึกษาไอทีปี 4 โชว์นวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะ ในกิจกรรม U ปรับโลกเปลี่ยน Circular Living

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำผลงานในวิชาโครงการพิเศษ เรื่อง “เกมคัดแยกขยะด้วย IoT” โดยเข้าร่วมกิจกรรม Uปรับโลกปลี่ยน Circular Living (การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน อย่างคุ้มค่า) ณ หอประชุมอาคารรักตะกนิฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งสมาชิกกลุ่มประกอบด้วย นายธนะวรรธน์ ฐิติหิรัญธิคุณ นายจรรศธร องค์สรณะคมกุล และนายศวัสกร เทียนชัย โดยมี ผศ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ

Continue Reading

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สวนดุสิต ร่วม Social innovation camp โครงการ Wake up me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านรอบคัดเลือกและได้เข้าร่วม Social innovation camp รุ่นที่ 1 ทำเพจปัง ไปยุโรป โครงการ Wake up me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2561

Continue Reading