โครงการ ปัจฉิมนิเทศรูปแบบออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 11 รหัส 59 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของตลาดแรงงาน (กิจกรรมที่ 4) หรือปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 11 รหัส 59 แต่เนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติ Covid-19 จึงได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการดังกล่าวเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยมีประธานหลักสูตร ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และรุ่นพี่ รหัส 50, 56 ร่วมให้ความรู้แก่น้องๆ

Continue Reading

การปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดการปัจฉิมนเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 58 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานหลักสูตรเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งทางหลักสูตรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการปัจฉิมนเทศ เพื่อแนะแนวทางและการวางแผนการหางานทำให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา คณาจารย์ได้พูดคุยกับนักศึกษาหลักจากออกฝึกประสบการณ์ฯ ถึงประสบการณ์ที่ได้รับ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากบริษัท DTC Internetworking Co.,Ltd. ให้ความรู้และข้อคิดต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ฝึกประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีรุ่นพี่ที่ฝึกประสบการณ์และทำงานกับบริษัทมาเล่าถึงประสบการณ์ในการทำงาน

Continue Reading

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 8 รหัส 56

งานปัจฉิมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์

Continue Reading