การปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดการปัจฉิมนเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 58 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานหลักสูตรเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งทางหลักสูตรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการปัจฉิมนเทศ เพื่อแนะแนวทางและการวางแผนการหางานทำให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา คณาจารย์ได้พูดคุยกับนักศึกษาหลักจากออกฝึกประสบการณ์ฯ ถึงประสบการณ์ที่ได้รับ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากบริษัท DTC Internetworking Co.,Ltd. ให้ความรู้และข้อคิดต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ฝึกประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีรุ่นพี่ที่ฝึกประสบการณ์และทำงานกับบริษัทมาเล่าถึงประสบการณ์ในการทำงาน

Continue Reading