การรับสมัครนักศึกษาปี 2561 ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับตรง การรับแบบ Admission เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา – สำเร็จการศึกษาทุกแผนการเรียน – คะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 – GAT ค่าน้ำหนัก 30% – PAT-71 ค่าน้ำหนัก 20% – สอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การพิจารณาการรับนักศึกษา – สำเร็จการศึกษาทุกแผนการเรียน – คะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 – GPAX ค่าน้ำหนัก 20% – O-NET ค่าน้ำหนัก 30% – GAT ค่าน้ำหนัก 30% – PAT -71  ค่าน้ำหนัก 20% รายละเอียดเพิ่มเติม >>หลักสูตรอื่นๆ ของคณะวิทยาศาสตร์<< เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี