โครงการ ปัจฉิมนิเทศรูปแบบออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 11 รหัส 59 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของตลาดแรงงาน (กิจกรรมที่ 4) หรือปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 11 รหัส 59 แต่เนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติ Covid-19 จึงได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการดังกล่าวเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยมีประธานหลักสูตร ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และรุ่นพี่ รหัส 50, 56 ร่วมให้ความรู้แก่น้องๆ

Continue Reading

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ IT Forum #5

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมนิทรรศการความก้าวหน้าในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปี ๒๕๖๒ (IT Forum #5) และ กิจกรรมเสวนาเทคโนโลยีในอนาคตเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลงานโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๙- ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น ๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในงานมีการแสดงผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่ศึกษาค้นคว้าร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตรเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อสุขภาพและคนพิการ อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง และ เทคโนโลยีเสมือนจริง และ Smart city และ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อนำประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน เว็บไซต์ของงานสัมมนา: รายละเอียดโครงการ

Continue Reading

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สวนดุสิต ร่วม Social innovation camp โครงการ Wake up me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านรอบคัดเลือกและได้เข้าร่วม Social innovation camp รุ่นที่ 1 ทำเพจปัง ไปยุโรป โครงการ Wake up me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2561

Continue Reading

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานด้าน Server และ Network 4 ตำแหน่ง

บริษัท Advance IT , Computer & Network Ltd., จำนวนที่รับ :  4 ตำแหน่ง รายละเอียดของงาน : ติดตั้งระบบไอที Server และ Network ตามสถานที่ โรงแรม และ อื่นๆ สวัสดิการ : ที่พัก – อาหารมื้อเที่ยง -เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 4 พัน สถานที่ทำงาน : บริษัท Advance IT , Computer & Network Ltd., 123/6 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษภร์ธานี 84320 รุ่นพี่ 54116940040 รหัส 54 วิศาล จิตมุ่ง Tel : […]

Continue Reading

รุ่นพี่หานักศึกษาฝึกงาน ฝากตำแหน่งงานรายละเอียดได้ในฟอร์มนี้เพื่อประกาศบนเว็บไซต์และเพจ

คลิ๊กกรอกข้อมูล    กำหนดการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษารหัส 57

Continue Reading

เว็บไซต์ของหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานนักศึกษารหัส 58

ในปีการศึกษา 2/2559 ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ นักศึกษารหัส 58 ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์คือ เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เว็บไซต์ของ 10 หลักสูตร ศูนย์สิ่งแวดล้อม และศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

Continue Reading